News

this is lation text

Read more

ແມວເບີຣນອາທິດແຫ່ງຄວາມຮູ້ (MKW) ແມ່ນຮູບແບບຂອງກິດຈະກຳອັນນຶ່ງທ່ີຫນ້າສົນໃຈສຳລັບເຫດການຍິ່ງໃຫຍ່ທ່ີເກີດ ຂື້ນ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຮັບຮູ້ ແລະສ້າງໂອກາດ ເພື່ອອະພິປາຍກ່ຽວກັບບັນຫາທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ…

Read more

ສະມາຄົມມິດຕະພາບລາວ-ເຢຍລະມັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຂື້ນທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ຊຶ່ງເປັນກອງປະຊຸມທ່ີສຳຄັນແລະໄດ້ນຳເອົາປະສົບປະການຈາກທິດສະດີ ແລະການປະຕິບັດຕົວຈິງເຂົ້າໃນອາຊີວະສຶກສາ…

Read more
ຂ່າວ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບການຈ້າງງານ South- ແລະອາຊີເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້