ທີມງານພວກເຮົາ

ທີມງານພວກເຮົາ

ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເຈິ

ຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳພາກພື້ນ

ອີເມວ: gartenschlaeger@dvv-international.la
ໂທ: + 856 21 315832-3/ຕໍ່: 113
ແຟັກ: + 856 21 312511

ດອກຄຳ ຊົມສີຫາປັນຍາ

ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ດ້ານວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ອີເມວ: xomsihapanya@dvv-international.la
ໂທ: + 856 21 315832-3/ຕໍ່: 107
ແຟັກ: + 856 21 312511

 

ເບຄຳ ສະເຫຼີມສຸກ

ຜູ້ຈັດການໂຄງການດ້ານການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ອີເມວ: saleumsouk@dvv-international.la
ໂທ: +856 21 315832-3 ຕໍ່ 105
ແຟັກ: 
+856 21 312511

ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ

ຜູ້ຈັດການດ້ານການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ອີເມວ: inthachack@dvv-international.la
ໂທ: + 856 21 315832-3/ຕໍ່: 103
ແຟັກ: + 856 21 312511

ເນັ່ງຢາ ຢົງກາຍ

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການເງິນ

ອີເມວ: yongkay@dvv-international.la
ໂທ:: + 856 21 315832-3/ຕໍ່: 109
ແຟັກ: + 856 21 312511

ສົມໃຈ ແກ້ວເມກ

ບັນຊີ-ການເງິນ

ອີເມວ: keomek@dvv-international.la
ໂທ: + 856 21 315832-3/ຕໍ່: 109
ແຟັກ: + 856 21 312511

ດາໄລ ໄຊໂກສີ

ບັນຊີ-ການເງິນ

E-mail: saycosie@dvv-international.la
Telephone: + 856 21 315832-3/Ext: 111
Fax: + 856 21 312511

ມະໄລກັນ ພຸດທະວີສຸກ

ຜູ້ບໍລິຫານຫ້ອງການ

E-mail: phoutthavisouk@dvv-international.la
Telephone: + 856 21 315832-3/Ext: 101
Fax: + 856 21 312511

ດາລຸນນີ ສີສຸລາດ

ຜູ້ບໍລິຫານການສື່ສານ ແລະ ຈັດງານ

E-mail: sisoulath@dvv-international.la
Telephone: + 856 21 315832-3/Ext: 111
Fax: + 856 21 312511

ວຽງແກ້ວ ວັນສີລາລົມ

ພະນັກງານຂັບລົດ

E-mail: vansilalome@dvv.international.la
Telephone: + 856 21 315832-3/Ext: 101
Fax: + 856 21 312511

ຖວານ ໂລວັນ

ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ

ບຸນທັດ ໂລວັນ

ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ

Laos, our country

ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບການຈ້າງງານ South- ແລະອາຊີເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້