ດາລຸນນີ ສີສຸລາດ

ຜູ້ບໍລິຫານການສື່ສານ ແລະ ຈັດງານ

E-mail: sisoulath@dvv-international.la
Telephone: + 856 21 315832-3/Ext: 111
Fax: + 856 21 312511

ມະໄລກັນ ພຸດທະວີສຸກ

ຜູ້ບໍລິຫານຫ້ອງການ

E-mail: phoutthavisouk@dvv-international.la
Telephone: + 856 21 315832-3/Ext: 101
Fax: + 856 21 312511

ທີມງານພວກເຮົາ

ທີມງານພວກເຮົາ

ອູເວິ ກາກເຕິນສະແລເຈິ

ຜູ້ອຳນວຍການປະຈຳພາກພື້ນ

ອີເມວ: gartenschlaeger@dvv-international.la
ໂທ: + 856 21 315832-3/ຕໍ່: 113
ແຟັກ: + 856 21 312511

ຂັນທອງ ອິນທະຈັກ

ຜູ້ຈັດການດ້ານການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ອີເມວ: inthachack@dvv-international.la
ໂທ: + 856 21 315832-3/ຕໍ່: 103
ແຟັກ: + 856 21 312511

ດອກຄຳ ຊົມສີຫາປັນຍາ

ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ດ້ານວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ອີເມວ: xomsihapanya@dvv-international.la
ໂທ: + 856 21 315832-3/ຕໍ່: 107
ແຟັກ: + 856 21 312511

 

ເບຄຳ ສະເຫຼີມສຸກ

ຜູ້ຈັດການໂຄງການດ້ານການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ອີເມວ: saleumsouk@dvv-international.la
ໂທ: +856 21 315832-3 ຕໍ່ 105
ແຟັກ: 
+856 21 312511

ເນັ່ງຢາ ຢົງກາຍ

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການເງິນ

ອີເມວ: yongkay@dvv-international.la
ໂທ:: + 856 21 315832-3/ຕໍ່: 109
ແຟັກ: + 856 21 312511

ສົມໃຈ ແກ້ວເມກ

ບັນຊີ-ການເງິນ

ອີເມວ: keomek@dvv-international.la
ໂທ: + 856 21 315832-3/ຕໍ່: 109
ແຟັກ: + 856 21 312511

ດາໄລ ໄຊໂກສີ

ບັນຊີ-ການເງິນ

E-mail: saycosie@dvv-international.la
Telephone: + 856 21 315832-3/Ext: 111
Fax: + 856 21 312511

ວຽງແກ້ວ ວັນສີລາລົມ

ພະນັກງານຂັບລົດ

E-mail: vansilalome@dvv.international.la
Telephone: + 856 21 315832-3/Ext: 101
Fax: + 856 21 312511

ຖວານ ໂລວັນ

ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ

ບຸນທັດ ໂລວັນ

ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ

Laos, our country

ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບການຈ້າງງານ South- ແລະອາຊີເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

Cookie-Settings
YOU ARE LEAVING DVV INTERNATIONAL
Important notice: If you click on this link, you will leave the websites of DVV International. DVV International is not responsible for the content of third party websites that can be accessed through links. DVV International has no influence as to which personal data of yours is accessed and/or processed on those sites. For more information, please review the privacy policy of the external website provider.